برگزاری دوره های آموزشی نرم افزارهای کاربردی

 | تاریخ ارسال: 1401/6/14 | 
همکاران گرامی
 
با سلام و احترام
     پیرو اعلام نیاز آموزشی واحدهای مختلف ستادی دانشگاه، این مدیریت جهت ارتقای سطح تسلط و توانمندی کارکنان دانشگاه، دوره آموزشی مهارت کاربردی 
Microsoft Word، Microsoft PowerPoint و Microsoft Office Excel  را برگزار می نماید.
 
 
                                                                                                                                             اداره برنامه ریزی منابع انسانی
                                                                                                                                               مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری