شناسنامه مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع

 | تاریخ ارسال: 1401/5/12 | 
شناسنامه مشاغل معاونت توسعه و مدیریت منابع به شرح ذیل می باشد:

ستاد معاونت توسعه و مدیریت منابع
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری
مدیریت فنی و نظارت بر طرح های عمرانی
مدیریت امور اداری و پشتیبانی
مدیریت امور مالی

خواهشمند است نظرات خود را تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ به آدرس الکترونیکی pboaut.ac.ir ارسال فرمائید.

                                                                                                                                                          مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری