آموزش کارکنان

 | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 

فرآیند آموزش و بهسازی از فعالیتهای ضروری برای تطبیق نیروی انسانی با شرایط متغیر سازمان و محیط می‌باشد و آموزش، ابزاری است که به وسیله فنون و روشهای مختلف، مدیران را در اداره سازمانها یاری می‌رساند. ایجاد یک نظام اداری مطلوب و مناسب، تا اندازه زیادی به کمک آموزش و ارتقاء توانمندی‌های نیروی انسانی امکان پذیر است. مدیران موفق معتقدند که دوره های آموزشی می‌تواند شایستگیهای مناسبی را  در کارکنان پرورش دهند.

آموزش کارکنان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به لحاظ سبک، به بخش‌های حضوری، غیر حضوری و فراگیر (خود خوان) و به لحاظ نوع، به دو بخش تخصصی و عمومی تقسیم بندی می‌شوند. نیاز سنجی دوره‌های آموزشی براساس سه سطح شغل( باتوجه به شرح وظایف مشاغل و شایستگی‌های مورد نیاز هر شغل)، سازمان (باتوجه به استراتژیها، اهداف و مأموریتهای دانشگاه) و شاغل(باتوجه به خروجیهای ارزیابی عملکرد کارکنان) صورت می‌پذیرد و خروجی آن تقویم آموزشی سالیانه کارکنان است.

مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر تا قبل از سال ۱۳۸۷ اقدام به برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت با مراکز دارای مجوز می‌نمود، اما از تاریخ ۰۶/۰۸/۱۳۸۷ به بعد که موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره به شماره ۱۵۱۸۹ /۱۴۵ از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گردید، در برگزاری و صدور گواهینامه دوره‌ها خود کفا شد.

اهم فعالیتهای مربوط به آموزش ضمن خدمت کارکنان در این مدیریت عبات است از :

- انجام نیازسنجی آموزشی براساس شغل و شاغل به منظور تعیین نیازهای آموزش کارکنان

- برنامه‌ریزی آموزشی براساس نیازسنجی صورت گرفته و اهداف کوتاه مدت و بلند مدت آموزش کارکنان و طراحی دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مورد نیاز

- تهیه و به روزرسانی شناسنامه آموزشی کارکنان براساس دوره‌های گذرانده شده و مورد نیاز به منظور حفظ سوابق آموزشی و مرتفع نمودن نیازهای آموزشی

- انجام کلیه امور مربوط به اجرای دوره‌های آموزشی کارکنان شامل: اعلام اطلاعیه، ثبت نام، پیگیری کلاسها، هماهنگی با اساتید و همکاران، برگزاری آزمونها

- انجام کلیه امور مربوط به صدور گواهینامه، وارد نمودن ساعات آموزشی کارکنان در نرم افزار شناسنامه آموزشی، تحویل گواهینامه‌های صادر شده به کارکنان و …..

- برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی اعزام به خارج دانشگاه

- قابلیت‌سنجی و نیازسنجی، برنامه‌ریزی و اجرای دوره‌های آموزشی همکار به همکار

- ارزیابی و تحلیل عملکرد همه جانبه دوره‌های آموزشی ضمن خدمت

- تهیه گزارش مربوط به ساعات آموزشی کلیه کارکنان در پایان هرسال به اداره کارگزینی جهت اعمال در احکام کارگزینی