ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت اصول والدگری موثر
۱۴۰۲/۴/۱۰
برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت کوچینگ به زبان ساده
۱۴۰۲/۳/۲۸
ثبت نام دوره کوچینگ به زبان ساده
۱۴۰۲/۳/۲۸
یادآوری سوم پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۳/۱۰
پیش ثبت نام مجدد دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۲/۳۱
تقویم آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۲/۳۱
پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت همکاران شرکتی اداری در سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۲/۲۵
آخرین مهلت ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۴۰۱
۱۴۰۲/۲/۹
ثبت نام دوره آموزش ضمن خدمت صب سنتی و پاکسازی بدن
۱۴۰۲/۲/۹
پیش ثبت نام دوره های آموزش ضمن خدمت سال ۱۴۰۲
۱۴۰۲/۲/۹
فیلم آموزشی نحوه ارزیابی و تائید در سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان
۱۴۰۱/۱۲/۲۱
آغاز مرحله اول فرایند ارزیابی عملکرد کارکنان سال ۱۴۰۱ (ورود مستندات و وظایف)
۱۴۰۱/۱۰/۲۱
وبینار آشنایی با سویه جدید کرونا
۱۴۰۱/۱۰/۲۱
ثبت نام دوره گزارش نویسی در امور اداری (گروه ۸)
۱۴۰۱/۱۰/۲۱