جهت مشاهده اینفوگرافی نحوه آموزش ضمن کارکنان کلیک کنید...
۱۴۰۱/۳/۲۴
دوره آموزش توجیهی بدوخدمت کارکنان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در شهریورماه ۱۴۰۰
۱۴۰۰/۶/۱۴