مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری

 | تاریخ ارسال: 1400/2/6 | 
مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان اتاق فکر دانشگاه، فعالیتهای متنوعی را بر عهده دارد. اقداماتی نظیر برنامه­ریزی برای منابع مالی دانشگاه و بودجه ریزی بر اساس عملکرد، ارزیابی عملکرد کارکنان دانشگاه، آموزش و توانمندسازی آنان، طراحی و به روزرسانی ساختار دانشگاه و تجزیه و تحلیل کلیه مشاغل، از جمله فعالیتهایی است که در این مدیریت انجام می گیرد. به علاوه، این مدیریت به عنوان مرجع رسمی آمار دانشگاه محسوب شده و همچنین به دریافت پیشنهادهای کارکنان و پیگیری اجرایی شدن آنها می پردازد.

مهمترین اقداماتی که در این مدیریت انجام می گیرند عبارتند از:

- برنامه‌ریزی راهبردی برای تهیه و تنظیم بودجه تفصیلی هر سال
- طراحی و به روز رسانی ساختار تفصیلی دانشگاه و برنامه‌ریزی برای کلیه امور مربوط به تشکیلات دانشگاه
- طراحی و به روز رسانی نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و تدوین دستورالعملها و رویه‌های مرتبط با آن
- طراحی و به روز رسانی نظام جامع آموزش کارکنان به منظور تدوین تقویم آموزشی کارکنان
- طراحی، به روز رسانی و برنامه‌ریزی برای نظام پیشنهادات کارکنان
- برنامه‌ریزی برای کلیه امور مرتبط با آمار دانشگاه و همکاری با واحدهای درون و برون سازمانی برای ارائه اطلاعات آماری
- همکاری با سایر مدیریت‌های زیر مجموعه معاونت توسعه و مدیریت منابع به منظور ارائه خدمات مناسب به کارکنان دانشگاه