بودجه عمرانی

 | تاریخ ارسال: 1401/3/23 | 

تصمیم‌گیری درخصوص انواع سرمایه گذاریها و انتخاب مناسبترین پروژه که  در مجموع فرآیند بودجه‌بندی سرمایه‌ای را تشکیل می‌دهند یکی از مهمترین مباحث در حوزه بودجه است.
تعریف و انجام پروژه‌های عمرانی باتوجه به زمان و منابعی که صرف انجام این پروژه‌ها می‌شود همواره اهمیت زیادی داشته است. مدیریت جامع، صحیح و علمی پروژه‌های عمرانی می‌تواند در کنترل هزینه، زمان و پاسخگویی مناسب به تقاضا مؤثر واقع گردد. برنامه‌ریزی برای اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تهیه و تنظیم برنامه‌ها و طرح‌های عمرانی در قالب این اعتبارات جزو مهمترین فعالیتها در حوزه بودجه‌ریزی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

مهمترین فعالیتهایی که در حوزه بودجه عمرانی در این مدیریت انجام می‌شوند، عبارت است از :

ـ مطالعه مستمر مقررات، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها بر طبق آخرین اصلاحات صورت گرفته و ضوابط اجرایی بودجه
ـ مبادله موافقتنامه پروژه‌های احداث، تعمیرات و تجهیزات ، محوطه‌سازی و تأسیسات زیربنایی با سازمان مدیریت و  برنامه‌ریزی و بودجه
ـ مبادله موافقتنامه پروژه تعمیرات و تجهیزات پژوهشکده فناوری نو با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و بودجه
ـ ابلاغ اعتبارات و تخصیص کل دانشگاه به معاونت مالی دانشگاه
ـ انجام و مبادله بودجه تفضیلی قسمت تملک سرمایه‌ای (عمرانی) دانشگاه با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ـ انجام و مبادله بودجه تفضیلی قسمت تملک سرمایه‌ای (عمرانی) دانشکده گرمسار با وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
ـ انجام و مبادله بودجه تفضیلی قسمت تملک سرمایه‌ای (عمرانی) پژوهشکده فناوری نو با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
ـ گزارش دهی به سامانه نظارت بر پروژه‌های عمرانی
ـ پیش بینی بودجه طرحهای عمرانی و مبادله موافقت نامه ها و تهیه و بررسی بودجه تفضیلی